การจัดทำงบประมาณสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

การจัดทำงบประมาณ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า เพราะช่วยสามารถควบคุมการขายและค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น โดยผ่านตัวเลขทางบัญชีและการเงิน ฉะนั้นการจัดทำงบประมาณถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ และยังเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย

งบประมาณการของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าที่นิยมทำขึ้น 2 ประเภท

แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่ ย่านคลองถม รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ที่ชั้น1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  วันพุธที่ 9 ตุลาคม2562
  • งบประมาณดำเนินการ (Operating Budget) เป็นการแสดงถึงการดําเนินงานของกิจการในงวดต่อไป แนวคิดในการจัดทำงบประมาณดําเนินงานนั้น ประกอบไปด้วยงบประมาณดังนี้ งบประมาณการขาย,งบประมาณการผลิต, งบประมาณการใช้วัตถุดิบ,งบประมาณแรงงาน,งบประมาณค่าใช้จ่ายโรงงาน,งบประมาณต้นทุนการผลิต, งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
  • งบประมาณการเงิน (Financial Budget) เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินเข้าและออกของเงินสด อีกทั้งแสดงถึงฐานะทางการเงินโดยรวม ประกอบไปด้วยงบประมาณดังนี้ งบประมาณเงินสด, งบประมาณกำไรขาดทุน, งบประมาณการงบดุล

การจัดทำงบประมาณควรให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมตัวเลขจากฝ่ายต่างๆ เพื่อนำมาออกเป็นงบประมาณ หากไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำประมาณการก็อาจต้องหาที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ และจัดทำประมาณการในปีแรกที่เริ่มต้นจัดทำก่อน เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการจัดทำปีต่อๆไปได้

ประโยชน์ที่จะได้รับในการทำงบประมาณการของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า

  • เป็นสิ่งบังคับให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารู้จักการวางแผนสำหรับอนาคต และช่วยชักจูงให้เกิดการพัฒนาและกำหนดทิศทาง เพื่อต้องการให้สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก
  • ช่วยในการจัดเตรียมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ
  • ช่วยกำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบของการขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก ซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
  • ช่วยพัฒนาระบบสื่อสารและการประสานงานในธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากการจัดทำงบประมาณต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย งบประมาณที่ทุกฝ่ายจัดทำจะต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

อย่างรก็ตาม การจัดทำงบประมาณ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ธุรกิจที่ตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรหรือไม่แสวงหาผลกำไรก็ต้องจัดทำงบประมาณเช่นกัน โดยงบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสบผลสำเร็จได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.